Home > การงานและธุรกิจ > การเลือกหาอาชีพ ในต่างประเทศ

การเลือกหาอาชีพ ในต่างประเทศ

Advertising


การเลือกหาอาชีพ ในต่างประเทศ2

ในต่างประเทศการทำงานในองค์กรต่างๆจะมีสหภาพแรงงานเป็นตัวกลางสำหรับการดูแลด้านผลประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชน ซึ่งสหภาพแรงงานจะคอยสอดส่องเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่สมควร เช่น การรักษาพยาบาล การจ่ายภาษี การรับเงินชดเชย หรือ การรับเงินหลังเกษียณอายุ  ซึ่งมีผลการสำรวจในแต่ละหน่วยงานสำรวจออกมาว่า พนักงานที่ทำงานด้านการผลิตต่างๆนั้นจะมีค่าใช้จ่ายหลังการเกษียณอายุค่อนข้างสูง แต่หากเทียบในสัดส่วนของค่าจ้างที่เคยได้รับนั้นถือว่าสูสีไม่ต่างกันมากนัก และ จะมีการวางแผนเรื่องผลประโยชน์หลังการเลิกจ้างที่ค่อนข้างส่งผลต่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆด้านจากสหภาพแรงงานที่คอยผลักดันเรื่องผลประโยชน์หลังเกษียณอายุ ส่วนงานด้านอื่นๆที่มีสหภาพแรงงานคอยดูแลเช่น งานการศึกษา หรือ ครู ในต่างประเทศนั้นจะได้รับผลตอบแทนหลังการเกษียณที่ยังเป็นระบบแบบเก่าคือเงินบำนาญหรือเบี้ยยังชีพรายเดือน แม้รายได้จะน้อยกว่าการทำงานในภาคอุตสาหกรรมหรือโรงงานการผลิต แต่ผลตอบแทนและสวัสดิการหลังการเกษียณนั้นกลับมั่นคงกว่า

ส่วนงานที่ต้องใช้ความชำนาญ หรือ งานเฉพาะทางนั้น มักให้ผลตอบแทนทางรายได้ค่อนข้างสูงและยังรวมถึงสวัสดิการหลังการเกษียณอายุที่ดี และ มีสหภาพแรงงานที่แข็งแกร่งอย่างเช่น งานเกี่ยวกับไฟฟ้า ประปา และ อื่นๆ แม้แต่งานทางสุขภาพอย่างอาชีพพยาบาล ในต่างประเทศนั้นมีการจัดตั้งสหภาพแรงงานเพื่อต้องการให้มีตัวแทนดูแลผลประโยชน์ เพราะสายงานด้านสุขภาพนั้นคนมองว่าค่าตอบแทนสูง แต่ในความเป็นจริงสวัสดิการหลังการปลดเกษียณนั้นด้อยกว่างานอื่นๆมาก แน่นอนว่าไม่ว่าจะงานแบบไหน หรือ องค์กรไหนที่มีสหภาพแรงงานเป็นตัวกลางในการจัดการดูแล พนักงานเหล่านี้จะมีคุณภาพชีวิตหลังการเกษียณที่ไม่แตกต่างจากตอนที่ยังทำงานได้อยู่ เพราะจะมีระบบจัดการดูแลต่างๆแนะนำวางแผนเรียกร้องสิทธิต่างๆ ให้กับพนักงาน ดังนั้นในต่างประเทศนั้นมักจะมองถึงผลประโยชน์ที่ได้รับหลังการเกษียณอายุ มากกว่าที่จะมองถึงรายได้ในขณะที่ทำงานได้ ดังนั้นหลายๆคนจึงเลือกมองหาอาชีพที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานโดยดูจากการมีสหภาพแรงงาน สัวสดิการต่างๆ ก่อนที่จะคำนึงเรื่องรายได้ต่อเดือน เพื่อเป็นหลักประกันถึงอนาคตในตอนที่ไม่สามารถทำงานได้ แม้ว่าในต่างประเทศการเสียภาษีจะค่อนข้างสูง เพราะเมื่ออายุครบเกษียณและไม่ได้ทำงาน รัฐบาลจะเป็นผู้ดูแลอยู่แล้วก็ตาม แต่การเลือกงานที่มีสหภาพแรงงานที่เข้มแข็ง และ มีสวัสดิการหลังเกษียณอายุที่ดีจะทำให้คุณภาพชีวิตในวัยชรานั้นสะดวกสบายมากขึ้นกว่าการที่จะรับเงินค่าเลี้ยงดูจากภาษีรายได้ของตนเองที่สะสมไว้

comments