Home > การงานและธุรกิจ > การตั้งราคาสินค้า เพื่อให้ได้กำไรสูงสุด

การตั้งราคาสินค้า เพื่อให้ได้กำไรสูงสุด

Advertising


วิธีการกำหนดราคานั้น นั้นจุดประสงค์หลักๆคือ เพื่อพิจารณาด้านกำไร, ด้านยอดขาย, ด้านเสถียรภาพของราคา(ตลาด) หลักๆมีอยู่ 2 วิธีคือ

1.การตั้งราคาขายโดยยึดต้นทุนการผลิตเป็นสำคัญ โดยวิธีนี้ต้องแน่ใจว่าจำนวนที่ผลิตได้จะต้องขายได้หมด จึงจะได้กำไรตามที่ต้องการ เพราะหากสินค้าเหลือก็จะกลายเป็นขาดทุน
โดยที่ ราคาขาย = ต้นทุนทั้งหมด + กำไรที่ต้องการ

2.การตั้งราคาโดยดูความต้องการของตลาดเป็นสำคัญ
– ถ้าตลาดมีคู่แข่งน้อยราย เราสามารถกำหนดราคาได้สูง ก็จะมีกำไรต่อหน่วยสูง ตลาดแบบนี้ห้ามกำหนดราคาขายต่ำเด็ดขาดเพราะจะเป็นการขาดทุนกำไร ในช่วงแรกแม้มีคู่แข่งแต่อย่างไรก็จะพากันมีกำไรสูงทั้งคู่
– ถ้าตลาดมีคู่แข่งจำนวนมาก พยายามอย่าเป็นผู้นำในการลดราคา เพราะจะเกิดสงครามราคา ที่ท้ายสุดแล้วจะพากันต้องปิดกิจการไป วิธีการตั้งราคาควรตั้งให้เหมาะสม ให้ราคาใกล้กับคุ่แข่ง แต่ใช้โปรโมชั่นต่างๆ มาช่วยในการขาย

ปัจจัยอื่นๆประกอบการพิจารณาเรื่องราคา
– สามารถเพิ่มราคาเข้าไปได้ หากมีการบริการที่ดีกว่าคู่แข่ง
– หากสินค้าขาดตลาดหรือมีในตลาดน้อย สินค้านั้นสามารถกำหนดราคาได้สูงกว่าปกติชั่วคราว
– หากภาพพจน์สินค้าดีกว่า ก็จะสามารถกำหนดราคาได้สูงกว่า
– หากเพิ่มราคาจะทำให้ยอดขายลดลงมากหรือไม่, หากลดราคาขายจะทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นมาแล้วคุ้มค่าหรือไม่
– หากเป็นสินค้าช่วงเทศกาล สามารถตั้งราคาให้สูงกว่าช่วงเวลาปกติได้
– การตั้งราคาหากใช้จำนวน 199 หรือ 1,999 จะมีผลทางจิตวิทยาบ้างในแง่ที่ว่า ผู้ซื้ออาจจะคิดว่าราคาต่ำกว่าที่คาดไว้

comments